Algemene leveringsvoorwaarden

 

Toepasselijkheid
De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Broodbezorging Brood-Noig (hierna: Broodbezorging). Van deze voorwaarden kan door de klant slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling bvestigt u, klant van Broodbezorging, deze leveringsvoorwarden te hebben geaccepteerd.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Broodbezorging zijn vrijblijvend. Broodbezorging accepteert geen aansprakelijkheid voor drukfouten. 
Alle geldende prijzen zijn consumentenprijzen en dus steeds inclusief BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail of internet is de overeenkomst een feit. Broodbezorging  behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

Broodbezorging bezorgt alleen in het op onze site gepubliceerde gebied. Er worden geen bezorg- en administratiekosten in rekening gebracht.

Leveringen
Broodbezorging  zal steeds streven naar een correcte levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Broodbezorging  ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.
De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Broodbezorging per ommegaande of anders zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, telefonisch of schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling
De klant voldoet bij Broodbezorging  aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling aan de bezorger. In het geval dat Broodbezorging een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van zeven (7) kalenderdagen na factuurdatm moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Broodbezorging.

Reclames en garantie
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 2e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Broodbezorging  de keuze de desbetreffende producten te vervangen door nieuwe producten dan wel de (factuur)waarde respectievelijk betaalde prijs daarvan te restitueren.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Broodbezorging  over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn betalingverplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens
Indien de klant aan Broodbezorging  opgave doet van een adres is Broodbezorging  gerechtigd alle bestellingen bij dat adresaf te leveren met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen te melden.

Aansprakelijkheid
Broodbezorging  is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Broodbezorging  is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Broodbezorging  komen. Broodbezorging  draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Broodbezorging  eveneens geen verantwoordelijkheid. Broodbezorging  is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Broodbezorging, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Broodbezorging. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Broodbezorging  uitgesloten.

Diversen
Ingeval van overmacht heeft Broodbezorging  het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk (kan per e-mailbericht) mede te delen en zulks zonder dat Broodbezorging  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Broodbezorging  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten
Alle contacten en transacties met Broodbezorging  geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Broodbezorging. Niets uit uitgaven of publicaties van Broodbezorging  mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Broodbezorging.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Broodbezorging  en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.